Sunday, 21 October 2018
Health News Photos Public Service

HEALTH PHILIPPINES   |  Fight Measles through Immunization

SAN LAZARO COMPOUND, Manila (DWDD) – Mapanganib ang sakit na tigdas kaya hindi dapat na ipagpaliban ang pagbabakuna.

Ayon sa Kagawaran ng Kalusugan, ang tigdas ay karaniwang sakit ng mga bata na nakahahawa dulot ng measles virus. Ito ay naisasalin sa pamamagitan ng pag-ubo, pagbahing o pakikisalimuha sa taong may tigdas.

Kasalukyang tumataas ang kaso ng tigdas sa ilang lugar sa Metro Manila at Mindanao.

Malaki ang banta na kumalat ito sa karatig-lugar, sa buong rehiyon, at sa buong bansa.

Pabakunahan ang mga batang may edad 6-59 buwang gulang laban sa tigdas. DOH / MCAG

Post Comment